Category2

Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan

  • Obuhvata odlaganje i tretman pre odlaganja čvrstog i neopasnog otpada koji nije čvrst:
  • -rad deponija neopasnog otpada
  • -odlaganje (zbrinjavanje) neopasnog otpada spaljivanjem ili insineracijom ili drugim metodama, sa ili bez iskorišćavanja za proizvodnju električne energije ili pare, komposta, zamene za goriva, biogas, pepeo ili drugi proizvodi za dalju upotrebu.
  • -tretman organskog otpada za odlaganje
  • Ne obuhvata:
  • -insineraciju i spaljivanje opasnog otpada, del. 38.22
  • -rad postrojenja za sortiranje mešovitog otpada kao papir, plastika iskorišćene limenke i metale za ponovnu upotrebu, del. 38.32
  • -dekontaminaciju, čišćenje zemljišta, vode, odstranjivanje opasnog materija, del. 39.00
Category1
Category3
Footer1
Footer2