Category2

Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama

  • Obuhvata:
  • -trgovinu na veliko rudama gvožđa i obojenih metala
  • -trgovinu na veliko rudama gvožđa i obojenih metala u primarnim oblicima
  • -trgovinu na veliko poluproizvodima od gvožđa i obojenih metala na drugom mestu nepomenutim
  • -trgovinu na veliko zlatom i drugim plemenitim metalima
  • Ne obuhvata:
  • -trgovinu na veliko metalnim otpacima, del. 46.77
Category1
Category3
Footer1
Footer2