SLOBODAN KRNJAJA PR SUDSKI VEŠTAK ZA OBLAST MAŠINSKA TEHNIKA BEOGRAD(SOPOT)

Web sajt

Matični broj

PIB poslovnog subjekta

Telefon

E-mail adresa

Bookmark

Delatnosti

Pravni poslovi

Obuhvata:

 • advokatske poslove pružanja pravne pomoći, davanje saveta i zastupanje fizičkih i pravnih lica pred redovnim i posebnim sudovima, državnim organima i drugim pravnim licima:
  • davanje saveta i zastupanje u građanskim sporovima
  • davanje saveta i zastupanje u krivičnim, prekršajnim i privrednim sporovima
  • davanje saveta i zastupanje u sporovima u vezi s radnim odnosom i porodičnim odnosima
 • konsultacije i davanje saveta u pripremi pravnih dokumenata:
  • ugovora o partnerstvu, ugovora o ortakluku, o osnivanju privrednih društava ili sličnih dokumenata vezanih za osnivanje i rad ekonomskih subjekata
  • sačinjavanje pismena u vezi s patentima, žigovima i autorskim pravima
  • sastavljanje tužbi, žalbi, molbi, predstavki, testamenata, izjava, obavljanje pravnih poslova u ime i za račun fizičkih i pravnih lica na osnovu kojih ta lica ostvaruju svoje pravo
 • ostali pravni poslovi koji obuhvataju aktivnosti: javnih beležnika, mirovnih sudija, medijatora, istražitelja, veštaka, stečajnih upravnika, izvršitelja, forenzičara, zastupnika za patente, žigove i trgovačke marke

Ne obuhvata:

 • aktivnosti sudova, del. 84.23

Lokacija na mapi

Želite li izmeniti podatke ove firme ili prijaviti neispravne podatke?