DOO GREENTECH PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE NOVI SAD

Web sajt

Matični broj

PIB poslovnog subjekta

Telefon

E-mail adresa

Bookmark

Delatnosti

Ponovna upotreba razvrstanih materijala

Obuhvata preradu metalnog i nemetalnog otpada i otpadaka i ostataka u sekundarne sirovine, obično uključuje fizičke ili hemijske procese transformacije.

Takođe uključuje ponovnu upotrebu materijala iz tokova otpada u formi: 1) separacije i razvrstavanja materijala koji se mogu ponovno upotrebiti iz tokova neopasnog otpada ili 2) separacija i razvrstavanje mešovitog otpada koji se može ponovo upotrebiti, kao papir, plastika, iskorišćene limenke i metali u različite kategorije.

Primeri fizičkog ili hemijskog procesa transformacije:

 • mehaničko drobljenje metalnog otpada iz školjke automobila, mašine za pranje veša, bicikla i sl.
 • mehaničko smanjenje velikih gvozdenih delova kao železničkih vagona
 • sečenje metalnog otpada, starih neupotrebljivih vozila
 • druge metode mehaničkog tretmana radi smanjenja zapremine, kao što su sečenje i presovanje
 • regenerisanje metala iz fotografskih otpadaka na pr. fiksira, fotografskog papira i filma
 • regenerisanje gume, kao što su korišćene gume za proizvodnju sekundarnih sirovina
 • sortiranje i peletiranje plastike za proizvodnju sekundarnih sirovina (za cevi, saksije palete i sl.)
 • prerada (čišćenje, topljenje, mlevenje) otpada od plastike ili gume u granulate
 • drobljenje, čišćenje i sortiranje stakla
 • drobljenje, čišćenje i sortiranje drugih vrsta otpada, kao što je građevinski otpad za dobijanje sekundarnih sirovina
 • prerada upotrebljenog jestivog ulja i masti radi dobijanja sekundarnih sirovina
 • prerada ostalih otpadaka od hrane, pića, duvana i drugih ostataka u sekundarne sirovine.

Ne obuhvata:

 • proizvodnja gotovih proizvoda iz sekundarnih sirovina, kao što su: proizvodnja prediva i vlakana od ostataka konfekcijske robe, proizvodnja pulpe iz otpadnog papira, protektiranje guma ili proizvodnja metala iz metalnog otpada, koji treba da budu razvrstani u odgovarajuće delatnosti (sektor C prerađivačka industrija)
 • prerada otpada od nuklearnog goriva, del. 20.13
 • pretapanje otpada i ostataka od gvožđa, del. 24.10
 • ponovna upotreba otpada u procesu spaljivanja ili insineracije, del. 38.2
 • tretman i odlaganje neopasnog otpada, del. 38.21
 • tretman organskog otpada radi odlaganja uključujući proces kompostiranja, del. 38.21
 • dobijanje energije tokom procesa insineracijeneopasnog otpada, del. 38.21
 • tretman i odlaganje radioaktivnog otpada iz bolnica itd., del. 38.22
 • tretman i odlaganje toksičnog i kontaminiranog otpada, del. 38.22
 • trgovina na veliko otpacima i ostacima, del. 46.77

Lokacija na mapi

Želite li izmeniti podatke ove firme ili prijaviti neispravne podatke?