Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Eksploatacija ruda metala

Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa

Eksploatacija uglja

Ostalo rudarstvo

Eksploatacija kamena, peska, gline i drugih sirovina za građevinske materijale

Eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, krede

Eksploatacija šljunka, peska, gline i kaolina

Eksploatacija ostalih ruda i kamena

Uslužne delatnosti u rudarstvu i geološkim istraživanjima

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, krede

Obuhvata:

  • eksploataciju, grubu obradu i sečenje građevinskog i ukrasnog kamena (mermer, granit, peščar i dr.)
  • lomljenje i drobljenje ukrasnog i građevinskog kamena
  • eksploataciju, drobljenje i prosejavanje krečnjaka
  • eksploataciju gipsa i anhidrita
  • eksploataciju krede i dolomita

Ne obuhvata:

  • eksploataciju sirovina za hemijsku industriju i proizvodnju mineralnih đubriva, del. 08.91
  • proizvodnju kalcinisanog dolomita kreča, del. 23.52
  • rezanje, oblikovanje i glačanje arhitektonskog kamena van kamenoloma, del. 23.70