Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poljoprivredna proizvodnja, lov i prateće uslužne delatnosti

Ribarstvo i akvakulture

Akvakulture

Ribolov

Morski ribolov

Slatkovodni ribolov

Šumarstvo i seča drveća

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Morski ribolov

Obuhvata:

 • ulov ribe na okeanu, moru i priobalni ribolov, uključujući i ulov kitova, na komercijalnoj osnovi
 • ulov morskih i slatkovodnih ljuskara i mekušaca
 • ulov vodenih životinja: morskih ježeva, sipa, kornjača, krastavaca i dr.
 • prikupljanje morskih organizama i produkata: sunđera i prirodnih bisera
 • preradu ribe na ribarskim brodovima

Ne obuhvata:

 • lov morskih sisara, osim kitova, del. 01.70
 • preradu i konzervisanje morskih sisara na brodovima za preradu, del. 10.11
 • preradu i konzervisanje ribe, rakova, školjki i mekušaca koja nije povezana s ribolovom, tj. preradu na brodovima opremljenim samo za preradu i konzervisanje ribe ili u pogonima na obali, del. 10.20
 • izdavanje plovila s posadom u najam, del. 50.10
 • ribolovnu inspekciju, kontrolu i stražu, del. 84.24
 • sportski ribolov i sl., del. 93.19