Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostale prerađivačke delatnosti

Popravka i montaža mašina i opreme

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja kože i predmeta od kože

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja nameštaja

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja osnovnih metala

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja elektronskih elemenata i ploča

Proizvodnja elektronskih elemenata

Proizvodnja štampanih elektronskih ploča

Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju

Proizvodnja komunikacione opreme

Proizvodnja magnetnih i optičkih nosilaca zapisa

Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata; proizvodnja satova

Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme

Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme

Proizvodnja računara i periferne opreme

Proizvodnja tekstila

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Proizvodnja elektronskih elemenata

Obuhvata proizvodnju poluprovodničkih i drugih elemenata za korišćenje u elektronici:

 • elektronskih kondenzatora
 • otpornika
 • mikroprocesora
 • električnih cevi
 • elektronskih konektora
 • neopremljenih tabli strujnog kola
 • elektronskih kola (analognih, digitalnih ili hibridnih)
 • dioda, tranzistora i sl. proizvoda
 • induktora (npr. prigušivača, kalema, transformatora) i različitih elektronskih elemenata
 • montiranih pijezoelektričnih kristala i tečnih kristala
 • solenoida, prekidača i transduktora za elektronsku primenu
 • podmetača, poluprovodnika, gotovih ili polugotovih
 • displej elemenata (plazma, polimer, LCD)
 • svetlećih dioda (LED)
 • kablova za štampače i monitore, USB kablova, konektora i sl.

Ne obuhvata proizvodnju:

 • štampanje „pametnih“ kartica, del. 18.12
 • modema, del. 26.30
 • računarskih i televizijskih displeja, del. 26.20 i 26.40
 • rendgenskih cevi i drugih laserskih aparata, del. 26.60
 • optičkih elemenata i instrumenata, del. 26.70
 • električnih aparata, del. 27
 • fluorescentnih svetiljki, del. 27.11
 • električnih releja, del. 27.12
 • električnih prekidača, del. 27.33