Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poljoprivredna proizvodnja, lov i prateće uslužne delatnosti

Ribarstvo i akvakulture

Akvakulture

Morske akvakulture

Slatkovodne akvakulture

Ribolov

Šumarstvo i seča drveća

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Morske akvakulture

Obuhvata:

  • uzgoj ribe u morskoj vodi, uključujući i uzgoj ukrasnih riba za akvarijume
  • proizvodnju mladih ostriga, dagnji, jastoga, škampa i riblje mlađi
  • uzgoj morske salate i drugih jestivih morskih trava
  • uzgoj i tov ribe u morskoj vodi u rezervoarima
  • uzgoj i tov ribe u morskim ribnjacima
  • uzgoj morskih crva

Ne obuhvata:

  • uzgoj žaba i ostalih vodozemaca, del. 03.22
  • sportski ribolov, del. 93.19