Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Sakupljanje, tretman i odlaganje otpada; ponovno iskorišćavanje otpadnih materija

Ponovna upotreba materijala

Skupljanje otpada

Tretman i odlaganje otpada

Tretman i odlaganje opasnog otpada

Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan

Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom

Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

Uklanjanje otpadnih voda

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Tretman i odlaganje opasnog otpada

Obuhvata odlaganje i tretman pre odlaganja, opasnog otpada čvrstog i koji nije čvrst uključujući otpad koji je eksplozivan, oksidirajući, zapaljiv, toksičan, iritirajući, kancerogen, korozivan, infektivan i druge supstance i preparate opasne po ljudsko zdravlje i životnu sredinu.

Obuhvata:

 • rad postrojenja za tretman opasnog otpada
 • tretman i odlaganje zatrovanih ili uginulih životinja i drugog kontaminiranog otpada
 • insineracija opasnog otpada
 • odlaganje iskorišćenih uređaja (npr. frižidera), iz kojih se potom odstranjuju štetne materije
 • tretman, odlaganje i skladištenje radioaktivnog nuklearnog otpada, uključujući:
  • tretman i odlaganje radioaktivnog otpada iz bolnica
  • inkapsulacija, priprema ili drugi tretman nuklearnog otpada zbog skladištenja

Ne obuhvata:

 • ponovnu preradu nuklearnog goriva, del. 20.13
 • insineracija neopasnog otpada, del. 38.21
 • dekontaminaciju i čišćenje zemljišta i voda, odstranjivanje opasnih materija radi smanjenja zagađenosti, del. 39.00