TopAnchor1
BottomAnchor1
Category2

Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Izgradnja ostalih građevina

Izgradnja zgrada

Specijalizovani građevinski radovi

Instalacioni radovi u građevinarstvu

Ostali specifični građevinski radovi

Rušenje i pripremanje gradilišta

Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem

Pripremna gradilišta

Rušenje objekata

Završni građevinsko-zanatski radovi

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Pripremna gradilišta

Obuhvata:

  • raščišćavanje gradilišta
  • zemljane radove: iskopavanje, nasipanje, nivelisanje terena, iskop kanala, uklanjanje stena, miniranje i dr.
  • pripremne radove za rudarstvo: uklanjanje iskopa i druge radove i pripremanje mineralnih nalazišta, osim zemljišta s naftom i gasom
  • drenažne radove na gradilištu
  • drenažne radove na poljoprivrednom ili šumskom zemljištu

Ne obuhvata:

  • bušenje radi proizvodnje sirove nafte i prirodnog gasa, del. 06.10 i 06.20
  • dekontaminaciju tla, del. 39.00
  • bušenje i kopanje bunara, del. 42.21
  • iskop okna, del. 43.99
Category1
Category3