Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

Delatnost putničkih agencija, tur-operatora, usluge rezervacije i prateće aktivnosti

Delatnosti zapošljavanja

Iznajmljivanje i lizing

Kancelarijsko-administrativne i druge pomoćne poslovne delatnosti

Delatnost pozivnih centara

Kancelarijsko-administrativne i pomoćne delatnosti

Organizovanje sastanaka i sajmova

Poslovne, pomoćne, uslužne i ostale delatnosti

Delatnost agencija za naplatu potraživanja i kreditnih biroa

Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju

Usluge pakovanja

Usluge održavanja objekata i okoline

Zaštitne i istražne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Usluge pakovanja

Obuhvata:

 • usluge pakovanja za tuđ račun bez obzira na to da li je uključen i automatski postupak:
  • flaširanje tečnosti, uključujući piće i hranu
  • pakovanje čvrstih proizvoda (pakovanje u najlon sa mehurićima, obmotavanje folijom itd.)
  • zaštićeno pakovanje za farmaceutske preparate
  • etiketiranje, markiranje i utiskivanje
  • pakovanje pošiljki i umotavanje poklona

Ne obuhvata:

 • proizvodnju osvežavajućih pića i proizvodnju mineralne vode, del. 11.07
 • pakovanje u okviru saobraćajne aktivnosti, del. 52.29