Category2

Upravljanje fondovima

  • Obuhvata usluge upravljanja fondovima koje uključuju i investiciono (portfolio) upravljanje, tj. ovlašćenje za donošenje investicionih odluka na osnovu poverenih fondova (odluka o ulaganju sredstava fonda ili trasta), na bazi provizije ili ugovorene naknade. Obuhvata:
  • -upravljanje investicionim fondovima
  • -upravljanje penzijskim fondovima
  • -upravljanje povereničkim i drugim fondovima i trastovima
Category1
Category3