Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostale prerađivačke delatnosti

Popravka i montaža mašina i opreme

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja kože i predmeta od kože

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja nameštaja

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja osnovnih metala

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja elektronskih elemenata i ploča

Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju

Proizvodnja komunikacione opreme

Proizvodnja magnetnih i optičkih nosilaca zapisa

Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata; proizvodnja satova

Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata

Proizvodnja satova

Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme

Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme

Proizvodnja računara i periferne opreme

Proizvodnja tekstila

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata

Obuhvata proizvodnju aeronautičkih i nautičkih sistema i instrumenata za traženje, detektovanje, navigaciju i upravljanje; automatskih kontrolnih aparata i regulatora za klimatizaciju, merenje, prikazivanje, beleženje, prenošenje i kontrolisanje temperature, vlažnosti, pritiska, protoka fluida, viskoznosti, gustine, kiselosti, koncentracije i rotacije.

Takođe obuhvata instrumente za merenje i testiranje električnih veličina; laboratorijske instrumente za hemijsku i fizičku analizu sastava ili koncentracije uzoraka svih agregatnih stanja materija; ostale instrumente i njihove delove.

Ovde spada i proizvodnja neelektrične merne i navigacione opreme (osim jednostavnih mehaničkih alatki).

Obuhvata proizvodnju:

 • instrumenata za avione
 • probne opreme za izduvne gasove iz automobila
 • meteorološke opreme
 • opreme za testiranje i pregled fizičkih karakteristika
 • poligrafskih mašina
 • uređaja za otkrivanje radijacije i opreme za kontrolisanje radijacije
 • instrumenata za istraživačka ispitivanja i merenja
 • termometara (sem medicinskih)
 • aparata za kontrolu vatre i gorionika
 • spektrometara
 • pneumatskih ispitivača
 • uređaja za merenje potrošnje (npr. vode, gasa, struje)
 • uređaja za merenje protoka i mernih aparata
 • mašina i aparata za ispitivanje fizičkih osobina materijala
 • detektora mina, generatora impulsa (signala); detektora metala
 • naprava za traganje, detekciju, navigaciju, aeronautičke i nautičke opreme
 • radarske opreme
 • GPS uređaja
 • uređaja za kontrolu životne sredine i automatsku kontrolu uređaja
 • detektora kretanja
 • radara
 • laboratorijskih analitičkih instrumenata (npr. opreme za analizu krvi)
 • laboratorijskih skala, vaga, inkubatora i različitih laboratorijskih aparata za merenje, testiranje, itd.

Ne obuhvata proizvodnju:

 • telefonskih sekretarica, del. 26.30
 • opreme za zračenje, del. 26.60
 • opreme za optičko pozicioniranje, del. 26.70
 • mašina za diktiranje, del. 28.23
 • uređaja za merenje težine (izuzev laboratorijskih vaga), nivelatora, krojačkog metra itd., del. 28.29
 • medicinskih toplomera, del. 32.50
 • kontrolne opreme za industrijske procese, del. 33.20
 • jednostavnih mehaničkih uređaja za merenje (npr. mernih traka, šestara); pogledati grupu proizvodnje prema materijalu koji je korišćen kao glavni