Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostale prerađivačke delatnosti

Ostale prerađivačke delatnosti

Proizvodnja igara i igračaka

Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenatai materijala

Proizvodnja muzičkih instrumenata

Proizvodnja nakita, bižuterije i sličnih predmeta

Kovanje novca

Proizvodnja imitacije nakita i srodnih proizvoda

Proizvodnja nakita i srodnih predmeta

Proizvodnja sportske opreme

Popravka i montaža mašina i opreme

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja kože i predmeta od kože

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja nameštaja

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja osnovnih metala

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja tekstila

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Proizvodnja nakita i srodnih predmeta

Obuhvata:

 • proizvodnju obrađenih bisera
 • proizvodnju dragog i poludragog kamena, uključujući i proizvodnju industrijskog kvalitetnog kamena i sintetičkog i rekonstituisanog dragog i poludragog kamena
 • brušenje dijamanata
 • izradu nakita od plemenitih metala ili osnovnih metala prevučenih plemenitim metalima, nakita od dragog ili poludragog kamena, nakita od plemenitih metala u kombinaciji s dragim ili poludragim kamenom ili s drugim materijalima
 • proizvodnju kujundžijskih predmeta od plemenitih metala ili drugih metala prevučenih plemenitim metalima:
  • posuđa (plitkog i dubokog), pribora za jelo, predmeta za toaletnu upotrebu, kancelarijskih predmeta, predmeta za religioznu upotrebu i dr.
 • izradu tehničke ili laboratorijske opreme od plemenitih metala (osim instrumenata i njihovih delova):
  • sudova za topljenje, lopatica, anoda i dr.
 • izradu narukvica i kućišta za ručne satove, kutija za cigarete i dr. od plemenitih metala
 • graviranje na ličnim predmetima od plemenitih i neplemenitih metala

Ne obuhvata:

 • proizvodnju nemetalnih narukvica za ručne časovnike (od tkanine, kože, plastike i dr.), del. 15.12
 • proizvodnju predmeta od osnovnih metala prevučenih plemenitim metalima (osim imitacije nakita), del. 25
 • proizvodnju kutija za satove, del. 26.52
 • proizvodnju narukvica za ručne časovnike od običnih metala, del. 32.13
 • proizvodnju imitacije nakita (bižuterije), del. 32.13
 • popravku nakita, del. 95.25