Category2

Brokerski poslovi s hartijama od vrednosti i berzanskom robom

  • Obuhvata:
  • -operacije na finansijskom tržištu za račun drugih lica (na primer, usluge prodajnih agenata za akcije i jedinice investicionih fondova)
  • -brokerske usluge u vezi s hartijama od vrednosti sa ciljem povezivanja prodavaca i kupaca određenog finansijskog instrumenta i srodne aktivnosti
  • -brokerske usluge u vezi s berzanskom robom i robnim zapisima
  • -usluge menjačnica itd.
  • Ne obuhvata:
  • -dilerske operacije na finansijskim tržištima za sopstveni račun, del. 64.99
  • -investiciono (portfolio) upravljanje na bazi provizije ili ugovorene naknade, del. 66.30
Category1
Category3