Category2

Eksploatacija kamenog uglja i antracita

  • Obuhvata:
  • -podzemnu i površinsku eksploataciju kamenog uglja
  • -čišćenje, separaciju i druge operacije pripreme mineralnih sirovina u cilju poboljšanja kvaliteta ili deponovanja i utovara kamenog uglja i antracita
  • -iskorišćavanje sitnih frakcija antracita iz jalovinskih deponija
  • Ne obuhvata:
  • -eksploataciju mrkog uglja i lignita, del. 05.20
  • -eksploataciju treseta, del. 08.92
  • -uslužne delatnosti pri eksploataciji uglja, del. 09.90
  • -proizvodnju koksa i ostalih produkata koksovanja, del. 19.10
  • -građevinske radove pri izgradnji rudnika, del. 43.12
Category1
Category3

Inquiry form

Please enter your question here