Category2

Izdavačke delatnosti

  • Obuhvata izdavanje knjiga, brošura, prospekata, rečnika, enciklopedija, atlasa, mapa i karata; izdavanje novina, časopisa i periodičnih časopisa; imenika i adresara i drugih publikacija, kao i izdavanje softvera.
  • Izdavaštvo je objavljivanje publikacija radi njihovog širenja (distribucije većem broju korisnika)
  • Obuhvaćeni su svi mogući oblici izdavaštva (štampano izdavaštvo, u elektronskom ili audio obliku, na internetu, multimedijalni proizvodi kao što su priručnici na kompakt-diskovima (CD-ROM) i dr.).
  • Ne obuhvata:
  • -izdavanje filmova, video-zapisa i filmova na DVD-ovima, CD-ovima ili sličnim medijima, del. 59
  • -proizvodnju matrica (mastera) radi umnožavanja zvuka, slike ili teksta, del. 59
  • -štampanje, del. 18.11 i 18.12
  • -masovno umnožavanje snimljenih medija, del. 18.20
Category1
Category3