Category2

Kablovske telekomunikacije

  • Obuhvata:
  • - upravljanje, održavanje ili obezbeđivanje kapaciteta za svako emitovanje prenos ili prijem poruka (govor, zvuk, tekst, slika ili podaci) korišćenjem kablovske telekomunikacione infrastrukture, uključujući:
  • *upravljanje i održavanje prenosnih i komuntacionih uređaja kojima se obezbeđuje distribucija signala do konkretne tačke, odakle se signal može prenositi preko zemaljskih linija, mikrotalasa ili kombinacijom zemaljskih linija i satelitskih veza:
  • *upravljanje kablovskim distributivnim sistemom (npr. za distribuciju podataka i televizijskih signala)
  • -isporučivanje telegrafskih i drugih nezvučnih komunikacija korišćenjem sopstvenih uređaja
  • -kupovinu pristupa mreži i kapaciteta mreže od vlasnika i operatora mreže i pružanje telekomunikacionih usluga poslovnim subjektima i domaćinstvima korišćenjem kapaciteta te mreže
  • -obezbeđivanje internet pristupa od strane operatora kablovske infrastrukture
  • Ne obuhvata:
  • -preprodaju telekomunikacionih usluga, del. 61.90
Category1
Category3