Category2

Ostale pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova

  • Obuhvata pomoćne delatnosti u finansijskom posredovanju, na drugom mestu nepomenute:
  • -obradu finansijskih transakcija, kliring i saldiranje, uključujući transakcije obavljene kreditnim karticama
  • -usluge investicionog konsaltinga i druge pomoćne usluge u vezi sa investicionim bankarstvom
  • -usluge hipotekarnih konsultanata i brokera
  • -usluge poverenika (trustee), fiducijarne i kastodi usluge na bazi provizije ili ugovorene naknade, bez investicionog (portfolio) upravljanja
  • -obrada, kliring i saldiranje transakcija sa hartijama od vrednosti (klirinške kuće za hartije od vrednosti)
  • Ne obuhvata:
  • -delatnost zastupnika (agenata) i posrednika (brokera) u osiguranju, del. 66.22
  • -investiciono (portfolio) upravljanje fondovima, tj. društva za upravljanje fondovima, del. 66.30
Category1
Category3