Category2

Ostalo rudarstvo

  • Obuhvata eksploataciju ruda, kamena i sirovina za proizvodnju građevinskih materijala u rudnicima, kamenolomima, šljunkarama (van korita rečnih tokova) itd. Proizvodi se najčešće koriste u građevinarstvu (pesak, šljunak, kamen) kao sirovine za proizvodnju cementa, opeke i drugih materijala i hemikalija (glina, laporac, krečnjak i drugo).
  • Ne obuhvata dalju preradu ruda i kamena (osim drobljenja, mlevenja, rezanja, pranja, sušenja, separacije, mešanja).
Category1
Category3