Category2

Pravni poslovi

  • Obuhvata:
  • -advokatske poslove pružanja pravne pomoći, davanje saveta i zastupanje fizičkih i pravnih lica pred redovnim i posebnim sudovima, državnim organima i drugim pravnim licima:
  • *davanje saveta i zastupanje u građanskim sporovima
  • *davanje saveta i zastupanje u krivičnim, prekršajnim i privrednim sporovima
  • *davanje saveta i zastupanje u sporovima u vezi s radnim odnosom i porodičnim odnosima
  • -konsultacije i davanje saveta u pripremi pravnih dokumenata:
  • *ugovora o partnerstvu, ugovora o ortakluku, o osnivanju privrednih društava ili sličnih dokumenata vezanih za osnivanje i rad ekonomskih subjekata
  • *sačinjavanje pismena u vezi s patentima, žigovima i autorskim pravima
  • *sastavljanje tužbi, žalbi, molbi, predstavki, testamenata, izjava, obavljanje pravnih poslova u ime i za račun fizičkih i pravnih lica na osnovu kojih ta lica ostvaruju svoje pravo
  • -ostali pravni poslovi koji obuhvataju aktivnosti: javnih beležnika, mirovnih sudija, medijatora, istražitelja, veštaka...
Category1
Category3