Category2

Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom

  • Obuhvata obezbeđivanje usluga sanacije i rekultivacije, kao što su: čišćenje kontaminiranih objekata i lokacija, zemljišta, površinskih i podzemnih voda.
Category1
Category3