Category2

Skupljanje opasnog otpada

  • Obuhvata sakupljanje čvrstog i otpada koji nije čvrst, na pr. eksplozivnog, oksidirajućeg, zapaljivog, toksičnog, nadražujućeg, kancerogenog, korozivnog, zaraznog i drugih supstanci i preparata opasnih po ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Obuhvata identifikaciju, obradu, pakovanje i obeležavanje otpada za transport.
  • Obuhvata:
  • -sakupljanje opasnog otpada kao što su:
  • *korišćena motorna ulja
  • *biološki opasan otpad
  • *nuklearni otpad
  • *korišćene baterije
  • -aktivnosti u transfer stanicama za opasan otpad
  • Ne obuhvata:
  • -čišćenje i sanaciju kontaminiranih objekata, miniranih lokacija, zemljišta, zatim podzemnih voda, odstranjivanje azbesta, del. 39.00
Category1
Category3

Inquiry form

Please enter your question here